Adatkezelési tájékoztató – Árajánlat kérés
Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, az
ajánlatkérés benyújtásával hozzájárul az Ön által megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az alábbiakban az adatkezelés részletei olvashatók.
I. Az adatok kezelője:
Quadron Kibervédelmi Kft.
Budapest, 1051 Sas utca 10-12.
Cégjegyzékszám: 01 09 189206
Email cím: info@quadron.hu
II. Kezelt személyes adatok köre:
- Kapcsolattartó neve, pozíciója
- Kapcsolattartási adatok: üzleti email cím, telefonszám
III. A hozzájárulás módja
Az ajánlatkérés benyújtásával hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez. Az adatok
megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy szervezetünk felvegye vele Önnel a kapcsolatot,
valamint a megadott adatokat meghatározott ideig tárolja.
IV. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, üzleti ajánlat megtétele Adatkezelő részéről.
V. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az Ajánlatkérés benyújtásával
egyidejűleg, az ajánlatkérő űrlapon tesz meg.
Az adatkezelés jogalapja továbbá az adatkezelő (Quadron Kibervédelmi Kft.) jogos érdeke, a
partnerekkel, kialakított üzleti kapcsolatok fenntartása, fejlesztése [GDPR 6. cikk (1) bek. a)
illetőleg f) pont]
V. Adattárolás időtartama, módja
Az ajánlatkérésben megadott személyes adatokat az ajánlatkérés benyújtásától számított legfeljebb
egy évig tároljuk. Szerződéskötés esetén a jogszabályok értelmében, a szerződésben meghatározott
ideig tároljuk.
Az adatok titkosítottan kerülnek tárolásra.
A határidő leteltekor az adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük rendszereinkből.
VI. Adatok továbbítása harmadik félnek
A megadott adatok harmadik félnek, illetve EU-n kívül nem kerülnek továbbításra.
VII. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogok
GDPR az alábbi igényérvényesítési lehetőségeket biztosítja az Ajánlatkérésben megadott
személyes adatokkal kapcsolatosan
- Tájékoztatáshoz való jog
- Hozzáféréshez való jog
- Helyesbítéshez való jog
- Hozzájárulás visszavonásának lehetősége
- Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”
- Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Panasztételi lehetőség
Adatvédelmi kapcsolattartási cím: info@quadron.hu
Fenti jogokból kiemelendő, hogy bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését a fenti email
címen.
Az adatkezelést az alábbiak figyelembevételével végezzük:
Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: A személyes adatok kezelése csak
meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A
személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.
Célhoz kötöttség: A személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjthetőek. A személyes adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet. A
célhoz kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az adatkezelő és az érintett érdekei közti
mérlegelés sok esetben megteremti az adatkezelés jogalapját. Ezért az adatkezelés konkrét
célját minden esetben meg kell határozni.
Adattakarékosság: Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az
adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen
szükségesek.
Pontosság: Az adatkezelés során igazolható módon biztosítani kell az adatok pontosságát,
teljességét és naprakészségét, valamint a pontatlan adatok haladéktalan törlését vagy
helyesbítését. A Társaság által, illetve a Társaság szervezetében ezen alapelv érvényesülése
érdekében a társaság köteles a kezelt személyes adatok aktualizálására rutinszerű eljárásokat
bevezetni.
Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában
történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. Továbbá be kell
tartani a jogszabályban előírt határidőket is.
Integritás, bizalmi jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Ezért elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek,
kódolás) kell megfelelő intézkedéseket foganatosítani, figyelembe véve különösen a GDPR 32.
cikkében (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikkében (adatvédelmi hatásvizsgálat) foglalt
rendelkezéseket.
Elszámolhatóság: Az elszámoltathatóság alapelve a GDPR 5. cikk 2. bekezdése értelmében az
Adatkezelőnek az előzőekben bemutatott alapelveknek való megfelelést tudnia kell
dokumentumokkal alátámasztva igazolni.